اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان

مديريت آموزش وپرورش شهرستان دهاقان

دبیرستان شهيدزماني

نام رشته: عمومي

نام کلاس : اول

                     به نام خدا

نام :

 نام خانوادگی :

نام پدر :

شماره كلاس :

نام آزمون : زبان فارسي 1

تاریخ آزمون :      /6/93

مدت آزمون :75دقیقه

شماره صفحه : 1 از2

نام دبیر:

ردیف

سوالات

بارم

الف

زبان شناسي 4نمره

--

1

براي ويژگي زايايي زبان يك مثال ذكركنيد.

25/

2

درتعريف زبان منظورازكلمه (علمي) چيست؟

5/

3

دليل آساني استفاده از زبان چيست؟

5/

4

تعدادواج هاي زبان فارسي را بنويسيد.

25/

5

نحو چيست؟

 

75/

6

رابطه معنايي كلمات ( خوب وبد – درخت وكاج  - پدروبابا ) را بنويسيد.

 

75/

7

زبان شناسي همگاني را توضيح دهيد.

 

1

ب

نگارش  5نمره

--

8

منظور از ويرايش زباني چيست؟

5/

9

يك بندادبي سه سطري درباره ماه بنويسيد.

 

 

 

1

10

موادسازنده توصيف كدامند؟

5/

11

جمله داده شده را خلاصه كنيد. (هركه دركارهاي بزرگ و مهمات با خردمندان وعقلا مشورت وهم انديشي مي كند در واقع شريك عقل وانديشه آنان مي شود. )

 

1

12

نامه اي رسمي به مدير آموزشگاه بنويسيد ودر آن از زحمات وي تشكركنيد.

 

 

 

 

 

1

13

به جاي واژگان داده شده برابر هاي مناسب بنويسيد.     ( كانديدا                 كامپيوتر      )

5/

14

عام ترين وصميمانه ترين نوع نوشته چيست؟ يك اثر دراين زمينه نام ببريد.

5/

پ

املا وبياموزيم 3نمره

--

15

دليل نادرستي جملات زيرواصلاح شده آن را بنويسيد.

*كتاب داستاني كه تازه منتشر شده بودرا خريدم.

 

*آن قدر حرف زدم كه به قول معروف خسته شدم.

 

* گزارشات زيادي به من رسيده است .

 

5/1

16

اگر كلمه اي به صامت ختم شود درحالت اضافه .......................... يا .......................... مي گيرد.

5/

17

صحيح گروه كلمات نادرست را بنويسيد.

غرب وبعد –     يال وغارب  -    رايت والم  -    دناعت وپستي –      ابراز مصرت –        نغز غرض

 

1

ت

دستور زبان 8نمره

--

18

نام دقيق اجزاي جمله ذكرشده را بنويسيد.            پرندگان لانه مي سازند.

75/

19

موارد خواسته شده را از مصدر « خوردن» بنويسيد.

مضارع التزامي دوم شخص جمع                       ماضي بعيداول شخص جمع

5/

20

ساختمان اسامي ذكرشده چگونه است؟         هوا                گلدان                 سفيدرود

75/

21

جمع مكسر كلمات داده شده را بنويسيد             كتاب               نسخه

5/

22

فعل «دويد» را گذرا به مفعول كرده ودرجمله اي مناسب به كارببريد.

 

1

23

انواع نقش نما را با نام دقيق هريك نشان دهيد. ( اي پسر كوشش بسيار تورا به مقصود مي رساند)

 

1

23

كلمه (بد) را يك باربه عنوان صفت وبارديگر به عنوان قيد درجملات جداگانه به كارببريد.

 

1

24

نوع ضماير را در جمله ( دراين كتاب نويسنده اش چه نوشته است؟ ) بنويسيد.

5/

25

نام دقيق انواع وابسته را درجمله ( بهترين كتاب ها را از اين قفسه زرد برداريد)بنويسيد.

 

1

26

نوع دقيق قيدهاي به كار رفته را بنويسيد.«البته من ديشب واقعا اورا به سختي مي ديدم»

1

--

                                                    موفق باشيد                                             جمع

20

+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در سه شنبه یازدهم شهریور 1393 و ساعت |
اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان مديريت آموزش وپرورش شهرستان دهاقان دبیرستان : شهيد زماني نام کلاس :اول به نام خدا نام : نام خانوادگی : نام آزمون : ادبيات فارسي 1 تاریخ آزمون : /6/93 مدت آزمون :75دقیقه ردیف سوالات بارم الف معني ومفهوم شعر ونثر 6نمره (معني اشعار وجملات زير رابه نثر روان بنويسيد) -- 1 هر آن كه از روي ناداني نه او را گزيد گزند او ناچار بدو رسيد. 1 2 همي خواست پيروزي ودستگاه نبود آگه از بخشش هور وماه 75/ 3 در اين كار تعبيه اي است. 25/ 4 حالي آن لعل آبدارگشاد پيش آن ريگ آبدارنهاد 5/ 5 بيچارگي ورا چو ديدند درچاره گري زبان كشيدند 5/ 6 بزرگي خرد ودانش راست نه گوهر وتخمه را . 75/ 7 دردكان بودي نگهبان دكان نكته گفتي با همه سوداگران 5/ 8 دربيرنگ اسب حرفي به كارش بود. 5/ 9 مرد پارسي وسعتي نداشت كه حال مرا مرمتي كند. 5/ 10 ازجلوه ي سبز وسرخ طرح چمني ريزم گشته است ختن صحرا ازبوي دلاويزم 75/ ب معني لغت 2نمره (معني لغات مشخص شده را بنويسيد) -- 11 مقبل آن كز خداي گيرد پشت . آفتاب نعمتم شد زير ميغ . دل شيطان را از رعب مي لرزانند. مشروطه يعني آسايش رعيت . مردم غريو شادي سر دادند . درفراغ به پارس رسيديم . درچنان بيغوله اي آشنايي غنيمتي بود. سرسان مشو عدو. 2 ج 12 13 شعر حفظي 2نمره (ابيات زير را كامل كنيد) ............................................. روح خراب ومست شد عقل خمار مي رسد ****** گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت ............................................................. 5/ 5/ 14 ........................................................ آتش كه به زير ديگ سوداست در آن نوبت كه بندد دست .......................... به پاي سروكوهي ........... 5/ 5/ د خودآزمايي 3نمره -- 15 مفهوم كنايات زير را بنويسيد. بند پوتين را محكم بستن - به روي بزرگوارخود نياورد 1 16 (لباس پوست دوم انسان نيست) يعني چه؟ 5/ 17 چرا ناصرخسرو دعوت وزير را نپذيرفت ؟ 5/ 18 « زمانه بيامد نبودش توان » يعني چه؟ 5/ 19 منظور از (هم چون مرواريد در دل صدف كج وكوله اي سال ها بسته ماند )چيست؟ 5/ ه درك مطلب 4نمره -- 20 منظور از كلمه متاع در( متاعي كه من رايگان دادم ازكف تو گر مي تواني مده رايگاني ) چيست؟ 5/ 21 پيام كلي بيت (خانه اي كاوشود ازدست اجانب آباد زاشك ويران كنش آن خانه كه بيت الحزن است ) چيست؟ بيت الحزن به كدام داستان اشاره دارد؟ 1 22 «وتقدير چنين شد كه آفتاب سنگ مزارش باشد » درمورد كيست ؟ به چه موضوعي اشاره دارد؟ 1 23 با توجه به بيت( ولي بامن بگو آن ديده وركيست كه خاري ديد واحوال چمن گفت) ديده ور كيست؟ 1 24 منظور از(چارچنگول روي قالي روماتيسم مي گيرند) چيست؟ 5/ و دانش هاي ادبي3نمره -- 25 دوشاعرغرل اجتماعي سرادر عصرمشروطه نام ببريد. 5/ 26 چهارپاره چه نوع شعري است؟ 5/ 27 تفاوت شعرنيمايي وسنتي درچيست؟ 1 28 نام پديد آورندگان آثارزير را بنويسيد. سمك عيار بحردركوزه ليلي ومجنون سياحت نامه ابراهيم بيگ 1 موفق باشيد جمع
+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در سه شنبه یازدهم شهریور 1393 و ساعت |
اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان مديريت آموزش وپرورش شهرستان دهاقان دبیرستان شهيدرضويان نام رشته: عمومي نام کلاس : اول به نام خدا نام : نام خانوادگی : نام پدر : شماره كلاس : نام آزمون : زبان فارسي 1 تاریخ آزمون : /6/93 مدت آزمون :75دقیقه شماره صفحه : 1 از2 نام دبیر: ردیف سوالات بارم الف زبان شناسي 4نمره -- 1 براي ويژگي زايايي زبان يك مثال ذكركنيد. 25/ 2 زبان شناسان براي حل مشكل تغيير دائمي زبان چه راه حلي انديشيده اند؟ 5/ 3 دودليل دشواري شناخت زبان چيست؟ 5/ 4 تعدادواج هاي زبان فارسي را بنويسيد. 25/ 5 دستور زبان چيست؟ 75/ 6 رابطه معنايي كلمات ( پدر ووالدين- زشت وزيبا – ياس وناميدي ) را بنويسيد. 75/ 7 دلايل مطالعه زبان در گذشته چه بوده است؟ 1 ب نگارش 5نمره -- 8 منظور از ويرايش زباني چيست؟ 5/ 9 يك بندادبي سه سطري درباره شهيد بنويسيد. 1 10 درتوصيف يك صحنه به چه مواردي توجه مي شود(2مورد)؟ 5/ 11 جمله داده شده را خلاصه كنيد. (هركه دركارهاي بزرگ و مهمات با خردمندان وعقلا مشورت وهم انديشي مي كند در واقع شريك عقل وانديشه آنان مي شود. ) 1 12 درنامه اي اداري به شهردارشهرخود از زحمات وي تشكركنيد. 1 13 به جاي واژگان داده شده برابر هاي مناسب بنويسيد. ( ازجاي بشد كامپيوتر ) 5/ 14 عام ترين وصميمانه ترين نوع نوشته چيست؟ يك اثر دراين زمينه نام ببريد. 5/ پ املا وبياموزيم 3نمره -- 15 دليل نادرستي جملات زيرواصلاح شده آن را بنويسيد. *رزمندگان غيمت هايي كه گرفته بودند را به انبار منتقل كردند.. *آن قدر حرف زدم كه به قول معروف خسته شدم. * گزارشات زيادي به من رسيده است . 5/1 16 اگر كلمه اي به صامت ختم شود درحالت اضافه .......................... يا .......................... مي گيرد. 5/ 17 صحيح گروه كلمات نادرست را بنويسيد. غرب وبعد – يال وغارب - رايت والم - دناعت وپستي – ابراز مصرت – نغز غرض 1 ت دستور زبان 8نمره -- 18 نام دقيق اجزاي جمله ذكرشده را بنويسيد. وطن خود را مي سازيم. 75/ 19 موارد خواسته شده را از مصدر « دويدن» بنويسيد. مضارع التزامي دوم شخص جمع ماضي نقلي اول شخص جمع 5/ 20 ساختمان اسامي ذكرشده چگونه است؟ گوسفند پوشك سفيدرود 75/ 21 جمع مكسر كلمات داده شده را بنويسيد كتاب نسخه 5/ 22 فعل «چرخيد» را گذرا به مفعول كرده ودرجمله اي مناسب به كارببريد. 1 23 انواع نقش نما را با نام دقيق هريك نشان دهيد. ( اي پسر كوشش بسيار تورا به مقصود مي رساند) 1 23 كلمه (آهسته) را يك باربه عنوان صفت وبارديگر به عنوان قيد درجملات جداگانه به كارببريد. 1 24 نوع ضماير را در جمله ( دراين كتاب نويسنده اش چه نوشته است؟ ) بنويسيد. 5/ 25 نام دقيق انواع وابسته را درجمله ( بهترين كتاب ها را از اين قفسه زرد برداريد)بنويسيد. 1 26 نوع دقيق قيدهاي به كار رفته را بنويسيد.«انصافا ديروز بچه ها باشادماني سريع مي دويدند » 1 -- موفق باشيد جمع 20
+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در پنجشنبه ششم شهریور 1393 و ساعت |
درگذشت بانوي غزل ايران خانم سيمين بهبهاني را به دوستداران شعر وادب فارسي تسليت مي گوييم.

سیمین بهبهانی بامداد سه‌شنبه (28 مردادماه) در سن 87 سالگی بر اثر ایست قلبی و تنفسی در بیمارستان پارس تهران درگذشت. او زاده‌ 28 تیرماه سال 1306 در تهران، به خاطر سرودن غزل فارسی در وزن‌های تازه به «نیمای غزل» معروف است. سیمین خلیلی معروف به «سیمین بهبهانی» فرزند عباس خلیلی (شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه اقدام) بود. او ابتدا با حسن بهبهانی ازدواج کرد و به نام خانوادگی همسر خود شناخته شد ولی پس از او با منوچهر کوشیار ازدواج کرد. سیمین که در سال ۱۳۳۷ وارد دانشکده حقوق شد، سال‌ها در آموزش و پرورش با سمت دبیری کار کرد. «سه‌تار شکسته»، «جای پا»، «چلچراغ»، «مرمر»، «رستاخیز»، «خطی ز سرعت و از آتش»، «دشت ارژن»، « گزینه اشعار»، «آن مرد، مرد همراهم»، «کاغذین‌جامه»، «کولی و نامه و عشق»، «عاشق‌تر از همیشه بخوان»، « شاعران امروز فرانسه»، «با قلب خود چه خریدم؟»، «یک دریچه آزادی»، «مجموعه اشعار» و «یکی مثلا این‌که» از جمله کتاب‌های منتشرشده توسط این شاعرند

+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 و ساعت |
پذيرش نهايي مقاله مشترك آقايان جعفري وخادم الفقرا در نهمين همايش

بين المللي ترويج زبان فارسي (دانشگاه پيام نور بجنورد -خراسان شمالي )

 را به كليه همكاران تبريك مي گوييم.

+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در دوشنبه سیزدهم مرداد 1393 و ساعت |
شهادت مولي الموحدين حضرت علي ع را تسليت مي گوييم.
+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در جمعه بیست و هفتم تیر 1393 و ساعت |
هشتمين جشنواره ادبيات داستاني بسيج هنرمندان برگزار مي گردد.
+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در چهارشنبه چهارم تیر 1393 و ساعت |
 اختصاصی سیمرغ: سازمان بسیج هنرمندان فراخوان هشتمین جشنواره ادبیات بسیج
را  اعلام کرد.

براساس این گزارش متن این فراخوان به شرح ذیل است:

به نام خداوند لوح و قلم

واقعیت  ادبیات این سال های ایران ، چیزی جز بالندگی آنچه به عنوان ادبیات انقلاب اسلامی از آن یاد می شود ؛
نبوده است و در این بوستان پر بر و بار، جشنواره  سراسری ادبیات داستانی بسیج به عنوان فراگیر ترین  اتفاق
 ادبیات داستانی کشور ،که از روستاهای کوچک تا کلان شهرها ، داستان نویسانش به پویشی داستانی مشغول اند،
وظیفه ی استعداد یابی ، شبکه سازی و ایجاد یک  جریان مشترک و اثرگذار را دنبال کرده است.بدان امید که به
 لطف قادر لایزال، در آینده ای نزدیک ، جوشش جویبار  ازاندیشه ی بسیجی از قله ی آرمان ها ،به سوی قلب های
تشنه ی حقیقت و  هنرمندی سرازیرگردد.                                                        *                    *                    *


نظام جمهوری اسلامی ،تجلی گاه باشکوه ترین داستان تاریخ معاصراست که در آن جلوه هایی از شریف ترین
و غرور انگیزترین رویداد های انسانی ،روایت شده است.


جشنواره ادبیات داستانی بسیج ،نه صرفا یک فضای رقابت ادبی ،که فرصتی برای پاس داشت زبان وادبیات فارسی
 است که راویان صادق آن ،فارغ از رقابت ها ،در رفاقتی مومنانه، این داستان با شکوه را روایت خواهند کرد
تا در سال جهاد فرهنگی ،حرکتی  جانانه در جریان ادبی کشور رقم بخورد .


موضوعات پیش نهادی جشنواره:
1-سبک زندگی ایرانی و اسلامی
2-دفاع مقدس
3-مدیریت جهادی
4-انتظارومهدویت
5-انقلاب اسلامی
6-زن وهویت اسلامی
7-جنایات آمریکا علیه بشریت به ویژه مسلمانان
*قالب های جشنواره :1 - داستان کوتاه                            2-داستان بلند

نحوه داوری:
- جشنواره دردومرحله ی استانی وکشوری برگزارمی شود.
- آثار رسیده پس از داوری ،طی مراسمی با حضور صاحبان اثر در مرحله ی استانی معرفی خواهند شد به برگزیدگان
هررده سنی ،درقالب های تعیین شده ( داستان کوتاه وداستان بلند )جوایزی تقدیم می گردد.


برگزیدگان استانی به کارگاه نویسندگی خلاق دعوت خواهندشد تا پیش از مرحله ی کشوری نسبت به ارتقاء
 اثر خود اهتمام نمایند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - به برگزیدگان  هرگروه سنی درمرحله کشوری ، جوایزی تقدیم خواهد شد.                                            
 - دبیرخانه مرکزی جشنواره، آثاربرگزیده کشوری را به صورت کتاب  به چاپ می رساند.
جوایزمرحله کشوری:
نفرات برگزیده رتبه اول هر رده سنی : -/000/000/20 ریال
نفرات برگزیده دوم هررده سنی : -/000/000/15 ریال
نفرات برگزیده سوم هررده سنی : -/000/000/10ریال
نفرات تقدیری هررده سنی : -/000/000/5ریال

تاریخ برگزاری جشنواره:

اختتامیه مرحله استانی جشنواره تا20شهریور1393درمراکزاستان ها ومرحله کشوری در مهر ماه
 1393 برگزارخواهد شد.


*گروهای سنی مورد نظر جشنواره:

1- جوانان(تا 29سال)                                 2-بزرگسال (از30سال به بعد)
آثار به تفکیک گروه های سنی داوری خواهند شد.

شرایط شرکت درجشنواره:


1) آثارارسالی، پیش ازاین نباید درجشنواره یا مسابقه ای شرکت داده شده ویا درکتابی منتشر شده باشد.
2)لازم است آثار، تایپ شده روی یک طرف کاغذ 4A به همراه سی دی  ارسال گردند.
3) هرمتقاضی می تواند حداکثر3 اثرخود را جهت شرکت درجشنواره ارسال نماید.
4) تعلق آثارارسالی به متقاضی، ضروری است.
5) آثارارسالی بازگردانده نخواهد شد.

+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در سه شنبه سوم تیر 1393 و ساعت |
ميلاد منجي موعود مبارك
+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 و ساعت |
زبان فارسي 2
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط خادم الفقرا در شنبه دهم خرداد 1393 و ساعت |